"මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ"

සදහම් පොත්

~ දහම් පුස්තක මාලාවේ මෙතෙක් නිකුත් වී ඇති දහම් පුස්තකයන් ~
ඔබට අවශ්‍ය පිටපත් ප්‍රමාණය අදාල පොතෙහි පහලින් "අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය" සඳහන් ස්ථානයේ සටහන් කරන්න.

"මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ" පොත් මාලාව (අතහැරීම 1-17 දක්වා)
(පහත සඳහන් මිල ගණන් සඳහන්ව ඇත්තේ වෙළඳපොල මිලෙන් 30% වට්ටමක් සහිතවයි)

අතහැරීම 01
(2012 මැයි සිට)
Pages 58
Rs.115.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 02
(2012 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 154
Rs.227.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 03
(2013 මැයි සිට)
Pages 160
Rs.241.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 04
(සංශෝධිත මුද්‍රණය - 2016 ජනවාරි සිට)
Pages 120
Rs.182.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 05
(සංශෝධිත මුද්‍රණය - 2016 ජනවාරි සිට)
Pages 116
Rs.182.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 06
(2014 මාර්තු සිට)
Pages 162
Rs.227.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 07
(2014 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 134
Rs.199.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 08
(2015 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 134
Rs.206.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 09
(2016 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 178
Rs.245.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 10
(2017 ජූලි සිට)
Pages 210
Rs.315.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 11
(2018 මැයි සිට)
Pages 122
Rs.203.00
Stock Out

අතහැරීම 12
(2018 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 174
Rs.259.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 13
(2019 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 210
Rs.287.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 14
(2020 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 210
Rs.315.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 15
(2021 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 218
Rs.301.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 16
(2022 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 186
Rs.255.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

අතහැරීම 17
(2023 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 212
Rs.287.00
Stock Out

පන්සිල් මළුව 01
(2017 ජූලි සිට)
Pages 244
Rs.339.50
Stock Out

පන්සිල් මළුව 02
(2018 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 240
Rs.339.50
Stock Out

පන්සිල් මළුව 03
(2019 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 202
Rs.304.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

පන්සිල් මළුව 04
(2020 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 228
Rs.336.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

පන්සිල් මළුව 05
(2021 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 260
Rs.350.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

පන්සිල් මළුව 06
(2022 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 240
Rs.339.50
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

පන්සිල් මළුව 07
(2023 සැප්තැම්බර් සිට)
Pages 240
Rs.301.00
New
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

English translations of the book series "On the trail of Arahat"
(With 30% discount from market price)

Giving Up 1
(From January 2014)
Pages 96
Rs.112.00
Book Quantity:

Giving Up 2
(From March 2019)
Pages 194
Rs.136.50
Book Quantity:

Giving Up 3
(From November 2017)
Pages 224
Rs.175.00
Book Quantity:

Giving Up 4
(From September 2016)
Pages 64
Rs.87.50
Book Quantity:

Giving Up 5
(From September 2016)
Pages 80
Rs.98.00
Book Quantity:

Giving Up 6
(From January 2018)
Pages 144
Rs.122.50
Book Quantity:

Giving Up 7
(From March 2018)
Pages 108
Rs.105.00
Book Quantity:

Giving Up 11
(From June 2020)
Pages 176
Rs.133.00
New
Book Quantity:

Noble Eightfold Path
(From February 2018)
Pages 84
Rs.91.00
Book Quantity:

"මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ" අනෙකුත් පොත්
(මෙහි සඳහන් වන්නේ පොත්වල නිශ්පාදන වියදමයි)

සතර අපායෙන් මිදීම
(2014 පෙබරවාරි සිට)
Pages 32
Rs.44.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය
(2015 පෙබරවාරි සිට)
Pages 48
Rs.50.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

තෙරුවන් කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාව
(2015 මැයි සිට)
Pages 20
Rs.28.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

දරුවන්ට මෙත් සිත
(2016 මැයි සිට)
Pages 60
Rs.65.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

දේවතානුස්සතිය
(2017 මැයි සිට)
Pages 48
Stock Out

ලිපි මාලාවේ රුවන් වැකි
(2017 මැයි සිට)
Pages 34
Read Online

සතර අපායෙන් මිදීම උදෙසා
(2017 මැයි සිට)
Pages 44
Rs.48.00
Stock Out

අනිත්‍ය භාවනාව
(2018 පෙබරවාරි සිට)
Pages 32
Rs.38.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

සප්ත විශුද්ධි ධර්ම
(2018 මැයි සිට)
Pages 44
Rs.48.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

සිරසා නමාමි ධර්ම දේශනාව
(2019 පෙබරවාරි සිට)
Pages 140
Read Online

පංචශීලය තුළින්
විදර්ශනාවට මඟ
(2019 මාර්තු සිට)
Pages 16
Rs.30.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

හෙට උදාවන ලෝකය ධර්මයේ ඇසින්
(2019 මැයි සිට)
Pages 44
Rs.29.00
අවශ්‍ය පොත් ප්‍රමාණය:

ඇලහැර සංඝ සාකච්ඡාව
(2019 මැයි සිට)
Pages 240
Rs.140.00
Stock Out

සිරසා නමාමි 2021
වෙසක් ධර්ම දේශනය
(2021 ජූලි සිට)
Pages 148
Read Online

සිරසා නමාමි 2022
වෙසක් ධර්ම දේශනය
(2022 ජූනි සිට)
Pages 144
Read Online

නිසිමග පසක් කරවන
සඳහම් වැකි
(2022 අගෝස්තු සිට)
Pages 44
Rs.75.00
Stock Out

New
සංස්කාර ලෝකයෙන් නිදහස
(2024 මාර්තු සිට)
Pages 60
Rs.58.00
Stock Out